Regulamin


Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
https://szkolenia.nimoz.pl/

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

https://szkolenia.nimoz.pl/

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z platformy edukacyjnej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910), przy ul. Goraszewskiej 7 (dalej zwanego także „NIMOZ”), w tym z umieszczonych na niej Szkoleń i Zasobów, a także dokonywania zapisów na szkolenia organizowane przez NIMOZ.
 2. Jednostką obsługującą platformę jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 3. NIMOZ zapewnia stały dostęp do platformy przez sieć internetową, za wyjątkiem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i przepisów ochrony danych osobowych.
 5. Użytkownik platformy nie może korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Konto służy wyłącznie do zapisów na szkolenia lub korzystania ze Szkoleń lub Zasobów przez danego Użytkownika do którego przynależy dane konto.
 6. Platforma edukacyjna nie może być używana w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Użytkownik” – osoba posiadająca aktywne konto na platformie edukacyjnej;
 2. „nazwa Użytkownika” – unikatowy identyfikator Użytkownika, będący jego adresem e-mail;
 3.  „hasło dostępu” – hasło Użytkownika, które umożliwia dostęp do platformy edukacyjnej;
 4. „konto Użytkownika” – zestaw informacji o Użytkowniku, który jest przechowywany na platformie edukacyjnej, zawierający: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zakres uprawnień;
 5. „dane osobowe Użytkownika” – dane przechowywane na platformie edukacyjnej;
 6. „platforma edukacyjna” – aplikacja internetowa służąca do prowadzenia naboru na szkolenia oraz ;
 7. „Administrator platformy edukacyjnej” – osoba/-y wyznaczona/-e przez Dyrektora NIMOZ do administrowania zasobami platformy edukacyjnej i nadawania uprawnień Użytkownikom.
 8. Szkolenie – szkolenie będące własnością NIMOZ, udostępniane Użytkownikom z wykorzystaniem platformy edukacyjnej za pośrednictwem publicznej sieci Internet,
 9. Zasoby - materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane platformie edukacyjnej NIMOZ.

 

§ 3

 1. Platforma edukacyjna umożliwia zapisy na szkolenia organizowane przez NIMOZ, korzystanie ze Szkoleń dostępnych na platformie edukacyjnej, korzystanie z Zasobów dostępnych na platformie edukacyjnej, wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników, po uprzednim zalogowaniu się.
 2. Konta Użytkowników zakładane są przez samych Użytkowników, z wykorzystaniem indywidualnych adresów e-mail.
 3. Użytkownik przy zakładaniu konta zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe żądane przez system.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać przynajmniej następujące informacje: Imię, Nazwisko, Nazwa muzeum, Dział, Stanowisko/Funkcja
 5. Wypełniając wskazane powyżej dane niezbędne do procesu rejestracji na platformie edukacyjnej, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 6. Uczestnicy zapisują się na szkolenie samodzielnie, według reguł ogłoszonych w danym naborze.
 7. Zapis na dane szkolenie obejmuje wyłącznie osobę, do której należy konto Użytkownika.
 8. Logowanie Użytkowników do platformy edukacyjnej odbywa się z użyciem kont, których poświadczenia, tj. nazwa Użytkownika i hasło dostępu, przechowywane są na platformie.
 9. Użytkownik platformy edukacyjnej powinien podczas pierwszego logowania sprawdzić poprawność adresu e-mail w celu ułatwienia komunikacji z innymi Użytkownikami.
 10. Uczestnicy mają prawo do korzystania z zamieszczonych Zasobów oraz Szkoleń, a także przesyłania do platformy treści przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności dokumentów elektronicznych, postów do forum, wiadomości e-mail.
 11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż z przebiegu szkoleń w których uczestniczą, mogą być sporządzane fotografie, na których może zostać zarejestrowany ich wizerunek. Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i publikacjach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zarówno w wydaniach internetowych tych publikacji, jak i w wydaniach papierowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 12. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na platformie edukacyjnej, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez NIMOZ na platformie.
 13. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.

 

§ 4

 1. Zamieszczane na platformie treści nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz innych ustaw.
 2. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na platformie edukacyjnej powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.
 3. Zabronione jest publikowanie lub rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie odebrana możliwość korzystania z platformy edukacyjnej, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
 4. NIMOZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania forów i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, materiały i zasoby umieszczone na platformie edukacyjnej są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.
 6. Użytkownik może pobierać lub drukować materiały umieszczone na platformie edukacyjnej (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia.
 7. Opracowanie materiałów do kursów, w tym dokumentów umieszczanych na platformie edukacyjnej, powinno odbywać się z wykorzystaniem legalnego oprogramowania.

 

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych na platformie jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goraszewskiej 7, tel. adres email: szkolenia@nimoz.pl. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na platformie edukacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000). Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 2. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach związanych z realizacją Szkolenia, dostępnego na platformie, w celach związanych z realizacją zapisów na szkolenia realizowane przez NIMOZ oraz ich przeprowadzeniem, a także w celach związanych z możliwością korzystania przez Użytkownika z platformy edukacyjnej, w tym także na otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i z korzystaniem z platformy edukacyjnej i innych zasobów.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
 4. Użytkownik może modyfikować swoje dane, edytując tzw. konto użytkownika.
 5. Użytkownik platformy edukacyjnej jest (zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.) poinformowany o instalowaniu na jego komputerze plików cookies[1].
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do NIMOZ oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w ramach platformy edukacyjnej wypowiedzi i informacji, a także szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

 

 § 6

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem platformy edukacyjnej należy zgłaszać do Administratora.
 2. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z platformy edukacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od niego, w tym związanych z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
 3. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, jakie ten poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy edukacyjnej,  w szczególności NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy edukacyjnej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji.
 4. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.
 5. Korzystanie z platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. NIMOZ nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do platformy edukacyjnej.
 6. NIMOZ nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika  w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.
 7. Nieprzestrzeganie Regulaminu korzystania z platformy edukacyjnej przez Użytkownika spowoduje zablokowanie jego konta.
 8. Wszelkie informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać do Administratora.
 9. NIMOZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 10. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://szkolenia.nimoz.pl
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 12. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby NIMOZ.


[1] Treść informacji: „Strona platformy edukacyjej używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.”