Przejdź do głównej zawartości

Regulamin


Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej:

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej
Narodowego Instytutu Muzeów

https://szkolenia.nimoz.pl/

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z platformy edukacyjnej Narodowego Instytutu Muzeów z siedzibą w Warszawie (02-910), przy ul. Goraszewskiej 7 (dalej zwanego także „NIM”), w tym z umieszczonych na niej Szkoleń i Zasobów, a także dokonywania zapisów na szkolenia organizowane przez NIM.

2. Warunkiem korzystania z platformy edukacyjnej jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść. Zgoda jest udzielana poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

3. Jednostką obsługującą platformę jest Narodowy Instytut Muzeów.

4. NIM zapewnia stały dostęp do platformy przez sieć internetową, za wyjątkiem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.

5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i przepisów ochrony danych osobowych.

6. Użytkownik platformy nie może korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Konto służy wyłącznie do zapisów na szkolenia lub korzystania ze Szkoleń lub Zasobów przez danego Użytkownika, do którego przynależy dane konto.

7. Platforma edukacyjna nie może być używana w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. „Użytkownik” – osoba posiadająca aktywne konto na platformie edukacyjnej;

2. „nazwa Użytkownika” – unikatowy identyfikator Użytkownika, będący jego adresem e-mail;

3. „hasło dostępu” – hasło Użytkownika, które umożliwia dostęp do platformy edukacyjnej;

4. „konto Użytkownika” – zestaw informacji o Użytkowniku, który jest przechowywany na platformie edukacyjnej, przypisany do danego adresu e-mail oraz zakres uprawnień;

5. „dane osobowe Użytkownika” – dane przechowywane na platformie edukacyjnej;

6. „platforma edukacyjna” – aplikacja internetowa służąca do prowadzenia naboru na szkolenia oraz przeprowadzania szkoleń online dostępna na stronie internetowej pod adresem https://szkolenia.nimoz.pl/;

7. „Administrator platformy edukacyjnej” – osoba/-y wyznaczona/-e przez Dyrektora NIM do administrowania zasobami platformy edukacyjnej i nadawania uprawnień Użytkownikom;

8. „Szkolenie” – szkolenie będące własnością NIM, udostępniane Użytkownikom z wykorzystaniem platformy edukacyjnej za pośrednictwem publicznej sieci Internet, a realizowane w sposób stacjonarny (na żywo) lub online – poprzez sieć Internet;

9. „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Szkoleniu stacjonarnym lub online;

10. „Zasoby” - materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane platformie edukacyjnej NIM.

§ 3

1. Platforma edukacyjna umożliwia zapisy na Szkolenia organizowane przez NIM, korzystanie ze Szkoleń dostępnych na platformie edukacyjnej, korzystanie z Zasobów dostępnych na platformie edukacyjnej, wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników, po uprzednim zalogowaniu się.

2. Konta Użytkowników zakładane są przez samych Użytkowników, z wykorzystaniem indywidualnych adresów e-mail.

3. Użytkownik przy zakładaniu konta zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe żądane przez system.

4. Użytkownik zobowiązany jest podać przynajmniej następujące informacje: Imię, Nazwisko, Nazwa muzeum, Dział, Stanowisko/Funkcja.

5. Wypełniając wskazane powyżej dane niezbędne do procesu rejestracji na platformie edukacyjnej, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

6. Logowanie Użytkowników do platformy edukacyjnej odbywa się z użyciem kont, których poświadczenia, tj. nazwa Użytkownika i hasło dostępu, przechowywane są na platformie.

7. Uczestnicy zapisują się na szkolenie samodzielnie, według reguł ogłoszonych w danym naborze, które mogą obejmować m.in. wypełnienie oświadczenia i ankiety wstępnej.

8. Zapis na dane szkolenie obejmuje wyłącznie osobę, do której należy konto Użytkownika.

9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż z przebiegu Szkoleń w których uczestniczą, mogą być sporządzane fotografie oraz zapis audio wideo, na których może zostać zarejestrowany ich wizerunek. Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku na stronie internetowej NIM, za pośrednictwem profilu NIM na portalach społecznościowych oraz w materiałach i publikacjach Narodowego Instytutu Muzeów, zarówno w wydaniach internetowych tych publikacji, jak i w wydaniach papierowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.

§ 4

1. Uczestnicy mają prawo do korzystania z zamieszczonych Zasobów oraz Szkoleń, a także przesyłania do platformy treści przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności dokumentów elektronicznych, postów do forum/czatu, wiadomości e-mail.

2. Zamieszczane na platformie treści nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) oraz innych ustaw.

3. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na platformie edukacyjnej powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.

4. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na platformie edukacyjnej, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez NIM na platformie edukacyjnej.

5. Zabronione jest publikowanie lub rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie odebrana możliwość korzystania z platformy edukacyjnej, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.

6. NIM zastrzega sobie prawo do wstrzymania forów i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.

7. NIM nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.

8. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zasoby umieszczone na platformie edukacyjnej są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.

9. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu Zasobów pozyskanych podczas Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

10. Użytkownik może pobierać lub drukować Zasoby umieszczone na platformie edukacyjnej (teksty, prezentacje, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników platformy edukacyjnej i Uczestników Szkoleń w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Narodowy Instytut Muzeów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goraszewskiej 7 (dalej zwany także jako „NIM” lub „Administrator”).

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@nimoz.pl lub szkolenia@nimoz.pl.

3. W ramach platformy edukacyjnej przetwarzane będą następujące dane osobowe:
a. imię,
b. nazwisko,
c. nazwa muzeum,
d. dział,
e. stanowisko/funkcja,
f. adres e-mail.

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
a. założenia konta Użytkownika na platformie edukacyjnej – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1. lit. b RODO),
b. organizacji i przeprowadzenia Szkoleń – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Szkolenia (art. 6 ust. 1. lit. b RODO),
c. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

6. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przechowywane przez następujące okresy:
a. w zakresie prowadzenia konta Użytkownika tj. przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach platformy edukacyjnej, a po tym czasie przez czas przedawnienia roszczeń,
b. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
c. w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników i Uczestników mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe Uczestników Szkolenia mogą być również udostępnione na stronie internetowej NIM oraz na profilu NIM w serwisach społecznościowych. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.

8. Użytkownik oraz Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii,
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. żądania przeniesienia danych,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany ust. 2 powyżej.

9. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości założenia konta Użytkownika oraz udziału w Szkoleniu.

10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.

11. Użytkownik może modyfikować swoje dane, edytując tzw. konto użytkownika.

12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do NIM oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w ramach platformy edukacyjnej wypowiedzi i informacji, a także szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

 § 6

1. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem platformy edukacyjnej należy zgłaszać do Administratora platformy edukacyjnej.

2. NIM nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z platformy edukacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od niego, w tym związanych z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

3. NIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, jakie ten poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy edukacyjnej, w szczególności NIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy edukacyjnej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji.

4. NIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.

5. Korzystanie z platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. NIM nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do platformy edukacyjnej.

6. NIM nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.

7. Nieprzestrzeganie Regulaminu korzystania z platformy edukacyjnej przez Użytkownika spowoduje zablokowanie jego konta.

8. Wszelkie informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać do Administratora platformy edukacyjnej.

9. NIM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

10. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://szkolenia.nimoz.pl

11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

12. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby NIM.