Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin Zasady strony Wszyscy użytkownicy
Polityka Prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Polityka cookies Inne polityki Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej:

Pełna treść polityki

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

https://szkolenia.nimoz.pl/

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z platformy edukacyjnej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910), przy ul. Goraszewskiej 7 (dalej zwanego także „NIMOZ”), w tym z umieszczonych na niej Szkoleń i Zasobów, a także dokonywania zapisów na szkolenia organizowane przez NIMOZ.
 2. Warunkiem korzystania z platformy edukacyjnej jest zapoznanie się z Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść. Zgoda jest udzielana poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 3. Jednostką obsługującą platformę jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 4. NIMOZ zapewnia stały dostęp do platformy przez sieć internetową, za wyjątkiem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
 5. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i przepisów ochrony danych osobowych.
 6. Użytkownik platformy nie może korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Konto służy wyłącznie do zapisów na szkolenia lub korzystania ze Szkoleń lub Zasobów przez danego Użytkownika, do którego przynależy dane konto.
 7. Platforma edukacyjna nie może być używana w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Użytkownik” – osoba posiadająca aktywne konto na platformie edukacyjnej;
 2. „nazwa Użytkownika” – unikatowy identyfikator Użytkownika, będący jego adresem e-mail;
 3. „hasło dostępu” – hasło Użytkownika, które umożliwia dostęp do platformy edukacyjnej;
 4. „konto Użytkownika” – zestaw informacji o Użytkowniku, który jest przechowywany na platformie edukacyjnej, zawierający: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zakres uprawnień;
 5. „dane osobowe Użytkownika” – dane przechowywane na platformie edukacyjnej;
 6. „platforma edukacyjna” – aplikacja internetowa służąca do prowadzenia naboru na szkolenia oraz przeprowadzania szkoleń online dostępna na stronie internetowej pod adresem https://szkolenia.nimoz.pl/;
 7. „Administrator platformy edukacyjnej” – osoba/-y wyznaczona/-e przez Dyrektora NIMOZ do administrowania zasobami platformy edukacyjnej i nadawania uprawnień Użytkownikom;
 8. „Szkolenie” – szkolenie będące własnością NIMOZ, udostępniane Użytkownikom z wykorzystaniem platformy edukacyjnej za pośrednictwem publicznej sieci Internet, a realizowane w sposób tradycyjny (na żywo) lub online – poprzez sieć Internet;
 9. „Uczestnik” – osoba biorąca udział w Szkoleniu tradycyjnym lub online;
 10. „Zasoby” - materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane platformie edukacyjnej NIMOZ.  

§ 3

 1. Platforma edukacyjna umożliwia zapisy na Szkolenia organizowane przez NIMOZ, korzystanie ze Szkoleń dostępnych na platformie edukacyjnej, korzystanie z Zasobów dostępnych na platformie edukacyjnej, wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników, po uprzednim zalogowaniu się.
 2. Konta Użytkowników zakładane są przez samych Użytkowników, z wykorzystaniem indywidualnych adresów e-mail.
 3. Użytkownik przy zakładaniu konta zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe żądane przez system.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać przynajmniej następujące informacje: Imię, Nazwisko, Nazwa muzeum, Dział, Stanowisko/Funkcja.
 5. Wypełniając wskazane powyżej dane niezbędne do procesu rejestracji na platformie edukacyjnej, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 6. Uczestnicy zapisują się na szkolenie samodzielnie, według reguł ogłoszonych w danym naborze.
 7. Zapis na dane szkolenie obejmuje wyłącznie osobę, do której należy konto Użytkownika.
 8. Logowanie Użytkowników do platformy edukacyjnej odbywa się z użyciem kont, których poświadczenia, tj. nazwa Użytkownika i hasło dostępu, przechowywane są na platformie.
 9. Uczestnicy mają prawo do korzystania z zamieszczonych Zasobów oraz Szkoleń, a także przesyłania do platformy treści przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności dokumentów elektronicznych, postów do forum, wiadomości e-mail.
 10. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż z przebiegu Szkoleń w których uczestniczą, mogą być sporządzane fotografie oraz zapis audio wideo, na których może zostać zarejestrowany ich wizerunek. Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku na stronie internetowej NIMOZ, za pośrednictwem profilu NIMOZ na portalach społecznościowych oraz w materiałach i publikacjach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zarówno w wydaniach internetowych tych publikacji, jak i w wydaniach papierowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 11. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na platformie edukacyjnej, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez NIMOZ na platformie edukacyjnej.
 12. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.
 13. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu treści pozyskanych podczas Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

§ 4

 1. Zamieszczane na platformie treści nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) oraz innych ustaw.
 2. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na platformie edukacyjnej powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.
 3. Zabronione jest publikowanie lub rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie odebrana możliwość korzystania z platformy edukacyjnej, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
 4. NIMOZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania forów i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, materiały i zasoby umieszczone na platformie edukacyjnej są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.
 6. Użytkownik może pobierać lub drukować materiały umieszczone na platformie edukacyjnej (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia.
 7. Opracowanie materiałów do kursów, w tym dokumentów umieszczanych na platformie edukacyjnej, powinno odbywać się z wykorzystaniem legalnego oprogramowania. 

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników platformy edukacyjnej i Uczestników Szkoleń w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goraszewskiej 7 (dalej zwany także jako „NIMOZ” lub „Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem iod@nimoz.pl lub szkolenia@nimoz.pl.    
 3. W ramach platformy edukacyjnej przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  a. imię,
  b. nazwisko,
  c. nazwa muzeum,
  d. dział,
  e. stanowisko/funkcja,
  f. adres e-mail,
  g. wizerunek, w przypadku uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym lub dobrowolnego włączenia kamery przez Uczestnika podczas Szkolenia online.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  a. założenia konta Użytkownika na platformie edukacyjnej – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1. lit. b RODO),
  b. organizacji i przeprowadzenia Szkoleń – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Szkolenia (art. 6 ust. 1. lit. b RODO),
  c. dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Ponadto NIMOZ może również przetwarzać wizerunek Uczestnika Szkolenia, w przypadku uczestnictwa w szkoleniu tradycyjnym lub dobrowolnego włączenia kamery przez Uczestnika podczas Szkolenia online.
  Przetwarzanie wizerunku Uczestnika będzie następowało w celu jego utrwalenia oraz rozpowszechniania w sposób określony § 3 ust. 11 niniejszego Regulaminu.
  Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku będzie się odbywać na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na dobrowolnym włączeniu kamery podczas Szkoleń online. Włączenie kamery jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Szkoleniu.
  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: iod@nimoz.pl lub szkolenia@nimoz.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 6. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników będą przechowywane przez następujące okresy:
  a. w zakresie prowadzenia konta Użytkownika tj. przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach platformy edukacyjnej, a po tym czasie przez czas przedawnienia roszczeń,
  b. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  c. w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
  d. w zakresie wyrażonej zgody przez Uczestnika Szkolenia na przetwarzanie jego wizerunku, do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników i Uczestników mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe Uczestników Szkolenia mogą być również udostępnione na stronie internetowej NIMOZ oraz na profilu NIMOZ w serwisach społecznościowych. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
 8. Użytkownik oraz Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do:
  a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii,
  b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c. żądania przeniesienia danych,
  d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  e. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  f. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany ust. 2 powyżej.
 9. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości założenia konta Użytkownika oraz udziału w Szkoleniu.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
 11. Użytkownik może modyfikować swoje dane, edytując tzw. konto użytkownika.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do NIMOZ oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w ramach platformy edukacyjnej wypowiedzi i informacji, a także szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

 § 6

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem platformy edukacyjnej należy zgłaszać do Administratora platformy edukacyjnej.
 2. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z platformy edukacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od niego, w tym związanych z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
 3. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, jakie ten poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy edukacyjnej,  w szczególności NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy edukacyjnej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji.
 4. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.
 5. Korzystanie z platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. NIMOZ nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do platformy edukacyjnej.
 6. NIMOZ nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.
 7. Nieprzestrzeganie Regulaminu korzystania z platformy edukacyjnej przez Użytkownika spowoduje zablokowanie jego konta.
 8. Wszelkie informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać do Administratora platformy edukacyjnej.
 9. NIMOZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 10. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://szkolenia.nimoz.pl
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 12. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby NIMOZ.


Podsumowanie

  

Pełna treść polityki

Niniejszy dokument określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Państwa podczas użytkowania stron internetowych, jak również zakres zbieranych danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu. Wchodząc na stronę  prowadzoną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe akceptują Państwo warunki niniejszej polityki prywatności.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 32/92, posiadający numer NIP 526-22-62-956 oraz Regon 012091660 zwany dalej “Instytutem”.
 2. Instytut dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym dalej „RODO”
 4. Instytut dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 5. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Instytutem lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów Instytutu, dla celów:
  1. umożliwienia Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
  2. umożliwienia Państwu założenia i zarządzania Państwa kontem
  3. umożliwienia Państwu udziału w szkoleniach
  4. umożliwienia Państwu udziału w konkursach i innych wydarzeniach
  5. obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują
  6. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi
  7. umożliwienia publikacji ogłoszeń
  8. umożliwienia publikacji artykułów
  9. umożliwienia kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem usług
  10. dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem systemami
  11. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
  12. prowadzenia analiz statystycznych
  13. przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  14. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi Instytut zawarł umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, oraz realizacji uzasadnionego interesu Instytutu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną i podmiotom współpracujących z nami w kampaniach marketingowych. W przypadku konieczności dostarczenia poczty tradycyjnej dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Instytutu powołując się na stosowną podstawę prawną.
 7. Instytut nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą formularzy wypełnianych na stronach internetowych (np. w celu zapisania się na szkolenie, celach zapisania się na newslettera), jak również w kontaktach bezpośrednich.
 9. Strony internetowe prowadzone przez Instytut wykorzystują pliki cookies oraz podobne technologie. Cookies to niewielkie pliki zapisywane na Państwa komputerze, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach, w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. do:
  • celów statystycznych,
  • mierzenia ruchu użytkownika na stronach,
  • ustanawiania, utrzymywania i zarządzania sesją użytkownika a także do zapamiętywania jego preferencji.
 11. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@nimoz.pl
 13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podsumowanie

  Polityka cookies

Pełna treść polityki

Ta strona korzysta z dwóch cookies.

Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz, lub kończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).

Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz spokojnie zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.