Lista aktywnych polityk

Nazwa Typ Zgoda użytkownika
Regulamin Zasady strony Wszyscy użytkownicy
Polityka Prywatności Polityka prywatności Wszyscy użytkownicy
Polityka cookies Inne polityki Wszyscy użytkownicy

Podsumowanie

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
https://szkolenia.nimoz.pl/

Pełna treść polityki

Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

https://szkolenia.nimoz.pl/

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zasady i warunki korzystania za pośrednictwem publicznej sieci Internet z platformy edukacyjnej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie (02-910), przy ul. Goraszewskiej 7 (dalej zwanego także „NIMOZ”), w tym z umieszczonych na niej Szkoleń i Zasobów, a także dokonywania zapisów na szkolenia organizowane przez NIMOZ.
 2. Jednostką obsługującą platformę jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 3. NIMOZ zapewnia stały dostęp do platformy przez sieć internetową, za wyjątkiem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i przepisów ochrony danych osobowych.
 5. Użytkownik platformy nie może korzystać z kont innych użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Konto służy wyłącznie do zapisów na szkolenia lub korzystania ze Szkoleń lub Zasobów przez danego Użytkownika do którego przynależy dane konto.
 6. Platforma edukacyjna nie może być używana w celu przekazywania treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.

 

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Użytkownik” – osoba posiadająca aktywne konto na platformie edukacyjnej;
 2. „nazwa Użytkownika” – unikatowy identyfikator Użytkownika, będący jego adresem e-mail;
 3.  „hasło dostępu” – hasło Użytkownika, które umożliwia dostęp do platformy edukacyjnej;
 4. „konto Użytkownika” – zestaw informacji o Użytkowniku, który jest przechowywany na platformie edukacyjnej, zawierający: imię, nazwisko, adres e-mail oraz zakres uprawnień;
 5. „dane osobowe Użytkownika” – dane przechowywane na platformie edukacyjnej;
 6. „platforma edukacyjna” – aplikacja internetowa służąca do prowadzenia naboru na szkolenia oraz ;
 7. „Administrator platformy edukacyjnej” – osoba/-y wyznaczona/-e przez Dyrektora NIMOZ do administrowania zasobami platformy edukacyjnej i nadawania uprawnień Użytkownikom.
 8. Szkolenie – szkolenie będące własnością NIMOZ, udostępniane Użytkownikom z wykorzystaniem platformy edukacyjnej za pośrednictwem publicznej sieci Internet,
 9. Zasoby - materiały o charakterze informacyjnym lub dydaktycznym udostępniane platformie edukacyjnej NIMOZ.

 

§ 3

 1. Platforma edukacyjna umożliwia zapisy na szkolenia organizowane przez NIMOZ, korzystanie ze Szkoleń dostępnych na platformie edukacyjnej, korzystanie z Zasobów dostępnych na platformie edukacyjnej, wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników, po uprzednim zalogowaniu się.
 2. Konta Użytkowników zakładane są przez samych Użytkowników, z wykorzystaniem indywidualnych adresów e-mail.
 3. Użytkownik przy zakładaniu konta zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe żądane przez system.
 4. Użytkownik zobowiązany jest podać przynajmniej następujące informacje: Imię, Nazwisko, Nazwa muzeum, Dział, Stanowisko/Funkcja
 5. Wypełniając wskazane powyżej dane niezbędne do procesu rejestracji na platformie edukacyjnej, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 6. Uczestnicy zapisują się na szkolenie samodzielnie, według reguł ogłoszonych w danym naborze.
 7. Zapis na dane szkolenie obejmuje wyłącznie osobę, do której należy konto Użytkownika.
 8. Logowanie Użytkowników do platformy edukacyjnej odbywa się z użyciem kont, których poświadczenia, tj. nazwa Użytkownika i hasło dostępu, przechowywane są na platformie.
 9. Użytkownik platformy edukacyjnej powinien podczas pierwszego logowania sprawdzić poprawność adresu e-mail w celu ułatwienia komunikacji z innymi Użytkownikami.
 10. Uczestnicy mają prawo do korzystania z zamieszczonych Zasobów oraz Szkoleń, a także przesyłania do platformy treści przewidzianych przez prowadzącego zajęcia, w szczególności dokumentów elektronicznych, postów do forum, wiadomości e-mail.
 11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż z przebiegu szkoleń w których uczestniczą, mogą być sporządzane fotografie, na których może zostać zarejestrowany ich wizerunek. Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i publikacjach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zarówno w wydaniach internetowych tych publikacji, jak i w wydaniach papierowych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 12. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na platformie edukacyjnej, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez NIMOZ na platformie.
 13. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Użytkowników.

 

§ 4

 1. Zamieszczane na platformie treści nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz innych ustaw.
 2. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na platformie edukacyjnej powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie lub rozpowszechnianie.
 3. Zabronione jest publikowanie lub rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich. Użytkownikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie odebrana możliwość korzystania z platformy edukacyjnej, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
 4. NIMOZ zastrzega sobie prawo do wstrzymania forów i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, materiały i zasoby umieszczone na platformie edukacyjnej są chronione prawem autorskim, a tym samym rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.
 6. Użytkownik może pobierać lub drukować materiały umieszczone na platformie edukacyjnej (teksty, grafiki, zdjęcia, filmy oraz układ prezentowanych treści) pod warunkiem, że informacje takie wykorzystuje wyłącznie na własny użytek do celów dydaktycznych i ich nie rozpowszechnia.
 7. Opracowanie materiałów do kursów, w tym dokumentów umieszczanych na platformie edukacyjnej, powinno odbywać się z wykorzystaniem legalnego oprogramowania.

 

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych na platformie jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goraszewskiej 7, tel. adres email: szkolenia@nimoz.pl. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na platformie edukacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000). Szczegóły przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
 2. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celach związanych z realizacją Szkolenia, dostępnego na platformie, w celach związanych z realizacją zapisów na szkolenia realizowane przez NIMOZ oraz ich przeprowadzeniem, a także w celach związanych z możliwością korzystania przez Użytkownika z platformy edukacyjnej, w tym także na otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i z korzystaniem z platformy edukacyjnej i innych zasobów.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
 4. Użytkownik może modyfikować swoje dane, edytując tzw. konto użytkownika.
 5. Użytkownik platformy edukacyjnej jest (zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.) poinformowany o instalowaniu na jego komputerze plików cookies[1].
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do NIMOZ oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w ramach platformy edukacyjnej wypowiedzi i informacji, a także szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

 

 § 6

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem platformy edukacyjnej należy zgłaszać do Administratora.
 2. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z platformy edukacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od niego, w tym związanych z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
 3. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika, jakie ten poniósł w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy edukacyjnej,  w szczególności NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy edukacyjnej, Szkoleń oraz innych zasobów, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji.
 4. NIMOZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy edukacyjnej, Szkoleń i innych zasobów, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania.
 5. Korzystanie z platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem. NIMOZ nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do platformy edukacyjnej.
 6. NIMOZ nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika  w bezbłędnej, kompletnej i zupełnej formie.
 7. Nieprzestrzeganie Regulaminu korzystania z platformy edukacyjnej przez Użytkownika spowoduje zablokowanie jego konta.
 8. Wszelkie informacje dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać do Administratora.
 9. NIMOZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 10. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie https://szkolenia.nimoz.pl
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 12. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby NIMOZ.


[1] Treść informacji: „Strona platformy edukacyjej używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.”Podsumowanie

  

Pełna treść polityki

Niniejszy dokument określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od Państwa podczas użytkowania stron internetowych, jak również zakres zbieranych danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu. Wchodząc na stronę  prowadzoną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe akceptują Państwo warunki niniejszej polityki prywatności.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 32/92, posiadający numer NIP 526-22-62-956 oraz Regon 012091660 zwany dalej “Instytutem”.
 2. Instytut dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 3. Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym dalej „RODO”
 4. Instytut dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 5. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Instytutem lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów Instytutu, dla celów:
  1. umożliwienia Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
  2. umożliwienia Państwu założenia i zarządzania Państwa kontem
  3. umożliwienia Państwu udziału w szkoleniach
  4. umożliwienia Państwu udziału w konkursach i innych wydarzeniach
  5. obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Państwo kierują
  6. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi
  7. umożliwienia publikacji ogłoszeń
  8. umożliwienia publikacji artykułów
  9. umożliwienia kontaktowania się z Państwem w celu związanym ze świadczeniem usług
  10. dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem systemami
  11. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
  12. prowadzenia analiz statystycznych
  13. przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  14. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 6. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi Instytut zawarł umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, oraz realizacji uzasadnionego interesu Instytutu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną i podmiotom współpracujących z nami w kampaniach marketingowych. W przypadku konieczności dostarczenia poczty tradycyjnej dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Instytutu powołując się na stosowną podstawę prawną.
 7. Instytut nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą formularzy wypełnianych na stronach internetowych (np. w celu zapisania się na szkolenie, celach zapisania się na newslettera), jak również w kontaktach bezpośrednich.
 9. Strony internetowe prowadzone przez Instytut wykorzystują pliki cookies oraz podobne technologie. Cookies to niewielkie pliki zapisywane na Państwa komputerze, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach, w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji. Mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. do:
  • celów statystycznych,
  • mierzenia ruchu użytkownika na stronach,
  • ustanawiania, utrzymywania i zarządzania sesją użytkownika a także do zapamiętywania jego preferencji.
 11. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@nimoz.pl
 13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podsumowanie

  Polityka cookies

Pełna treść polityki

Ta strona korzysta z dwóch cookies.

Bardzo istotnym jest ten poświęcony sesjom, nazwany zazwyczaj MoodleSession. Musisz zezwolić przeglądarce na umieszczenie tego cookie aby zachować ciągłość pracy, a także aby zachować twoje zalogowanie przy przechodzeniu między stronami. Kiedy się wylogowujesz, lub kończysz działanie przeglądarki ten cookie zostaje usunięty (z Twojej przeglądarki i z serwera).

Drugi cookie jest używany dla czystej wygody i zazwyczaj nazywany jest MOODLEID. Zapamiętana w nim jest twoja nazwa użytkownika. Oznacza to, że jeśli wrócisz na tą stronę pole 'nazwa użytkownika' na ekranie logowania będzie automatycznie uzupełniane. Możesz spokojnie zrezygnować z tego cookie - będziesz po prostu musiał każdorazowo wprowadzać swoją nazwę użytkownika podczas procesu logowania.