Przejdź do głównej zawartości

Liczba kursów: 10

Badania proweniencyjne - teoria i praktyka
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Badania proweniencyjne - teoria i praktyka

Szkolenie koncentrować się będzie na zagadnieniach związanych z badaniem zbiorów własnych instytucji, uwzględnione będą też wybrane aspekty związane z kwestiami proweniencyjnymi w przypadku nabywania obiektów.

Pierwsza część szkolenia poświęcona będzie podstawom, praktyce i znaczeniu badań proweniencyjnych za granicą. Następnie przedstawiona zostanie metodologia badań proweniencyjnych: analiza źródeł, oznakowań na obiektach, konserwatorska analiza obiektu, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi dokumentacji prac nad badaniami proweniencyjnymi.

Jako przykład praktycznie wykorzystanej metodologii badań proweniencyjnych przedstawione będą badania nad historią kolekcji grupy a.r. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.

Szkolenie odbędzie się w formie dwóch seminariów online (pytania będzie można zadawać poprzez czat lub włączając mikrofon, ew. kamerę). Zgłoszenia przyjmowane będą do 12.11.2020 r. do godz. 10:00. W dniu 17.11.2020 r. roześlemy do Państwa powiadomienia o zakwalifikowaniu.

Wymagania techniczne obowiązujące uczestników seminarium:

 1. Przeglądarka Firefox lub Chrome (w aktualnej wersji).
 2. Stabilne i wydajne łącze internetowe, zalecamy nie wykorzystywanie Internetu mobilnego.
 3. Komputer wyprodukowany nie później niż 3 lata wstecz z procesorem minimum i5 lub równoważnym.
 4. Ewentualnie zestaw słuchawkowy z mikrofonem, na wypadek pogłosu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie (do ich wydania uprawniać będzie obecność na obydwu seminariach).

Program:

24.11.2020, godz. 10:00-13:15

 • Historia, podstawy formalne i praktyka badań proweniencyjnych za granicą;
 • Podstawy badań proweniencyjnych. Analiza obiektu i źródeł. Dokumentacja obiektów w bazach danych do ewidencji muzealiów na potrzeby badań proweniencyjnych;
25.11.2020, godz. 10:00-13:15

 • Badania historii kolekcji grupy a. r. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi - case study;
 • Analiza konserwatorska obiektu w kontekście badań proweniencyjnych.

Prowadzenie: Prowadzenie: Małgorzata Zając - MKiDN, Agata Modzolewska - MKiDN, Paulina Kurc-Maj - Muzeum Sztuki w Łodzi, Anna Lewandowska – Muzeum Narodowe w Warszawie.


 W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt: mrogowski@nimoz.pl. W przypadku pytań organizacyjnych: szkolenia@nimoz.pl.

 wtorek, 24 listopad 2020, 10:00
 środa, 25 listopad 2020, 13:15
 online (szkolenia realizowane przez internet)
 25
 Odbył się / Zakończony
Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. 

Nabór trwa do dnia 7 listopada 2019 r., do godziny 12:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru.

PROGRAM ZAJĘĆ

WYKŁADY (część teoretyczna):

- Czynniki mikrobiologiczne w środowisku muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym a szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy,

- Najczęstsze schorzenia powodowane przez mikroorganizmy

- Czynniki niszczące zbiory zabytkowe: czynniki mechaniczne, czynniki fizyko-chemiczne, czynniki biologiczne (owady, bakterie i grzyby),

- Normy i rozporządzenia dotyczące parametrów mikroklimatu, czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni obowiązujące w Polsce i na świecie, podstawowe zasady przechowywania zbiorów

- Rodzaje analiz i metody wykorzystywane do badania parametrów mikroklimatu i różnorodności mikroorganizmów w kontekście ochrony zabytków

- Zasady typowania obiektów i pomieszczeń do pobierania próbek mikrobiologicznych z powierzchni i powietrza

- Dobra praktyka:

·  działania prewencyjne dla zachowania bezpieczeństwa zbiorów w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (monitoring parametrów mikroklimatu i czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni, zasady postępowania z zakażonym materiałem, dezynfekcja obiektów, udostępnianie zbiorów, katastrofy)

·  działania prewencyjne dla ochrony zdrowia pracowników w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (odzież ochronna, wyposażenie pracowni konserwatorskiej, czas ekspozycji na szkodliwe czynniki fizykochemiczne i biologiczne)

LABORATORIUM (część praktyczna):

Każdy uczestnik może na zajęcia przynieść obiekt, który chciałby sprawdzić pod kątem czystości mikrobiologicznej.

- Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym, podstawowe wyposażenie laboratorium

- Pobieranie próbek z powierzchni obiektów metodą wymazu i metodą odcisku oraz analizy mikrobiologiczne powierzchni w oparciu o metodę luminometrycznego pomiaru stężenia ATP.

- Pobieranie próbek powietrza:

· analizy stężenia wybranych związków lotnych w powietrzu (formaldehyd, tlenek węgla)

· analizy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu

· pobieranie próbek powietrza metodą impakcyjną i interpretacja wyników analiz mikrobiologicznych powietrza

 czwartek, 21 listopad 2019, 09:30
 czwartek, 21 listopad 2019, 16:00
 Wydział Biologii UW (ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa)
 18
 Odbył się / Zakończony
Konserwacja prewencyjna dla ruchomych zabytków archeologicznych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Konserwacja prewencyjna dla ruchomych zabytków archeologicznych

Celem szkolenia, organizowanego wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i przygotowanego we współpracy z Aleksandrą Rowińską z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,  jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi standardami konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do specyfiki zbiorów archeologicznych. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi charakterystyki materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i mechanizmów ich degradacji. Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami postępowania z zabytkami na stanowisku archeologicznym i zasadami „pierwszej pomocy” dla ruchomych zabytków archeologicznych.

Po zakończeniu szkolenia słuchacze zyskają przekonanie, że działania z zakresu konserwacji prewencyjnej nie muszą być skomplikowane czy też kosztowne, a dzięki ich podjęciu można osiągnąć wymierne korzyści zarówno w obszarze opieki nad zabytkami, jak i w funkcjonowaniu instytucji kultury czy firmy archeologicznej.

Szkolenie jest skierowane do archeologów, kuratorów archeologicznych zbiorów muzealnych, konserwatorów zbiorów archeologicznych, konserwatorów prewencyjnych, pracowników repozytoriów archeologicznych.

Szkolenie będzie składało się z 3 bloków tematycznych:

1. Problematyka konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do ruchomych zabytków archeologicznych
Wprowadzenie do problematyki konserwacji prewencyjnej. Zapoznanie z podstawowymi czynnikami degradującymi zabytki archeologiczne od momentu ich wytworzenia, aż po długoterminowe przechowywanie. Omówienie zasad przyświecających pracy konserwatora zabytków archeologicznych, norm etycznych, standardów dokumentacji prac konserwatorskich, a także znaczenia konserwacji w procesie badawczym zabytków archeologicznych.

2. Metody postępowania na stanowisku archeologicznym z ruchomymi zabytkami archeologicznymi z podziałem na materiał z którego wykonany jest zabytek
We wstępie do bloku: podkreślenie wagi współpracy archeologa z konserwatorem zabytków od początku planowania prac archeologicznych, zaprezentowanie „apteczki konserwatorskiej” niezbędnej w trakcie prac archeologicznych.

Wystąpienia w ramach poszczególnych grup materiałowych: ogólne scharakteryzowanie poszczególnych materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i przyczyn ich degradacji po wydobyciu z kontekstu archeologicznego, metody wydobywania obiektów szczególnie zdegradowanych, pakowanie na stanowisku archeologicznym, zasady dotyczące czyszczenia/mycia zabytków przez archeologów na stanowisku archeologicznym. Omówione zostaną następujące materiały:

a. Metale

b. Ceramika/szkło

c. Drewno

d. Skóra/tkanina/kość

3. Zagadnienia związane z długoterminowym magazynowaniem archiwów archeologicznych

Temat zostanie poruszony w trakcie zaplanowanej na początek drugiego dnia wizyty studyjnej w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych, w trakcie oprowadzania po przestrzeniach magazynowych i pracowni konserwacji. Zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące właściwego pakowania zabytków archeologicznych do długotrwałego przechowywania.

Na szkoleniu jest 20 miejsc.
Nabór będzie prowadzony do 7 października 2019, do godziny 12:00.
Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie wysłana 10 października.

 czwartek, 24 październik 2019, 12:00
 piątek, 25 październik 2019, 12:30
 MAHG (ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów tel (076) 8341081)
 20
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum.

Nabór trwa do 23 kwietnia, do godziny 12:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.

Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt w sprawach dotyczących programu szkolenia: Marek Rogowski - mrogowski@nimoz.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Robert Pasieczny - rpasieczny@nimoz.pl

PROGRAM SZKOLENIA

9.05.2019

 • „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów” z warsztatami, pytania
 • zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu (oprowadzanie kuratorskie) i magazynu studyjnego oraz magazynu sztuki współczesnej
 • zwiedzanie Powozowni oraz magazynów malarstwa dawnego i ram zabytkowych
 • wizyta w magazynach rzemiosła artystycznego i tkanin; opieka pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny oraz komentarz konserwatorski

10.05.2019

 • wprowadzenie do warsztatów konserwatorskich
 • warsztaty konserwatorskie - pakowanie, oczyszczanie, przechowywanie
 • zwiedzanie pałacu z komentarzem konserwatorskim
 • zakończenie warsztatów

 czwartek, 9 maj 2019, 10:00
 piątek, 10 maj 2019, 15:00
 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )
 25
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór trwa do 10 października, do godziny 12:00
Informację o przyjęciu na szkolenie lub wpisie na listę rezerwową prześlemy po zakończeniu naboru.


PROGRAM SZKOLENIA

18.10.2018

 • „Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego dla lepszej ochrony zbiorów” z warsztatami, pytania
 • zwiedzanie Galerii Sztuki Socrealizmu (oprowadzanie kuratorskie) i magazynu studyjnego oraz magazynu sztuki współczesnej
 • zwiedzanie Powozowni oraz magazynów malarstwa dawnego i ram zabytkowych
 • wizyta w magazynach rzemiosła artystycznego i tkanin; opieka pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za magazyny oraz komentarz konserwatorski

19.10.2018

 • wprowadzenie do warsztatów konserwatorskich
 • warsztaty konserwatorskie - pakowanie, oczyszczanie, przechowywanie
 • zwiedzanie pałacu z komentarzem konserwatorskim
 • zakończenie warsztatów

 czwartek, 18 październik 2018, 10:00
 piątek, 19 październik 2018, 15:00
 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )
 30
 Odbył się / Zakończony
Konserwacja prewencyjna w muzeum. Strategie ochrony a rozwój narzędzi do badań technologicznych obiektów muzealnych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Konserwacja prewencyjna w muzeum. Strategie ochrony a rozwój narzędzi do badań technologicznych obiektów muzealnych

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące profilaktyki konserwatorskiej, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 17 września, do godziny 10:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00-10.30 rejestracja

10.30-11.00 Janusz Czop - Długofalowe strategie ochrony zbiorów muzealnych.

11.00-11.30 Joanna Sobczyk - 'Preventive conservation officer' - po co ktoś taki w muzeum? Okiem praktyka.

11.30-12.00 Julio del Hoyo - Za ciemno? Zbyt jasno? Natężenie oświetlenia jako parametr określający warunki ekspozycji.

12.00-12.30 Przerwa kawowa

13.00-13.30 Joanna Sobczyk, Karolina Budkowska- Zintegrowany System Zarządzania Ochroną przed Szkodnikami (IPM) - jedno z narzędzi konserwacji prewencyjnej.

12.30-13.00 Julio del Hoyo - Badania technologiczne. Badania nad ochroną.

13.00-13.30 Agata Mendys - Żeby chronić trzeba poznać - nowa metoda obrazowania rozkładu pierwiastków stworzona do badania dzieł sztuki.

13.30-14.00 Panel dyskusyjny

 piątek, 21 wrzesień 2018, 10:00
 piątek, 21 wrzesień 2018, 14:00
 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)
 50
 Odbył się / Zakończony
Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.

 czwartek, 12 kwiecień 2018, 09:30
 czwartek, 12 kwiecień 2018, 16:00
 WenderEDU Business Center (WenderEDU Business Center ul. św. Józefa 1/3 50-329 Wrocław http://www.wenderedu.pl/kontakt.html)
 22 / 30
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska – przeciwdziałanie zagrożeniom kolekcji muzealnych
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska – przeciwdziałanie zagrożeniom kolekcji muzealnych

Zapraszamy na kolejne szkolenie dotyczące profilaktyki konserwatorskiej, organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.
Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności  do etatowych i nie etatowych pracowników muzeów.
Na kursie jest 50 miejsc.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednego muzeum.

Nabór na szkolenie trwa do 16 marca, do godziny 12:00.
O przyjęciu na szkolenie lub zapisaniu na listę rezerwową będziemy informować w osobnych mailach, po zakończeniu naboru.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.30 Rejestracja

CZĘŚĆ I – PROFILAKTYKA KONSERWATORSKA W MUZEUM

10.30 – 11.00 Ochrona zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie – stałe udoskonalanie strategii i metod zarządzania kolekcją, Janusz Czop, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.00 – 11.30 Ocena ryzyka w Muzeum Narodowym w Krakowie, Barbara Świątkowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

11.30 – 12.00 Monitorować, analizować, badać, aby chronić - okiem specjalisty do spraw konserwacji prewencyjnej, Joanna Sobczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.00 – 12.30 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z obiektami muzealnymi, Anna Kłosowska, Muzeum Narodowe w Krakowie

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa   

CZĘŚĆ II – WARUNKI KLIMATYCZNE JAKO ZAGROŻENIE KOLEKCJI MUZEALNYCH

13.00 – 13.30 Dylemat plus/minus – ocena zagrożeń obiektów zabytkowych przez wahania parametrów klimatu, Roman Kozłowski, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

13.30 – 14.00 HERIe – oprogramowanie do oceny zagrożenia drewna polichromowanego przez fluktuacje wilgotności, Arkadiusz Kupczak, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

14.00 – 15.00 HERIe w praktyce – zainteresowani uczestnicy warsztatu będą mogli praktycznie zapoznać się z działaniem oprogramowania na przygotowanych stanowiskach z komputerami – liczba miejsc ograniczona

 piątek, 23 marzec 2018, 10:00
 piątek, 23 marzec 2018, 15:00
 MNK (al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków)
 50
 Odbył się / Zakończony
Seminarium: Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego dla lepszej ochrony zbiorów i zdrowia pracowników
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Seminarium: Analizy mikrobiologiczne oraz monitoring środowiska muzealnego i archiwalnego dla lepszej ochrony zbiorów i zdrowia pracowników

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób.
Kolejne 5 osób zostanie przyjętych na listę rezerwową.

 piątek, 9 marzec 2018, 09:30
 piątek, 9 marzec 2018, 16:00
 Wydział Biologii UW (ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa)
 25
 Odbył się / Zakończony
Profilaktyka konserwatorska w muzeum
OCHRONA ZBIORÓW
Wejdź do kursu

OCHRONA ZBIORÓW

Profilaktyka konserwatorska w muzeum

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Jego tematyka koncentruje się wokół zagadnień przechowywania muzealiów w magazynach, warunków ich ekspozycji oraz przygotowania muzealiów do transportu (odpowiedniego obchodzenia się z różnego rodzaju przedmiotami, jak i nadzorem nad ich pakowaniem oraz wysyłką i odbiorem).

Na kursie jest 25 miejsc. Dodatkowo 5 ostatnich osób przyjmowanych jest na listę rezerwową.
W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednego muzeum. 


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Pracownicy działu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 środa, 27 wrzesień 2017, 10:00
 czwartek, 28 wrzesień 2017, 14:00
 Muzeum Zamoyskich (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Kozłówka 3, 21-132 Kamionka http://www.muzeumzamoyskich.pl/dojazd )
 16 / 30
 Odbył się / Zakończony