Opis szkolenia

courseimage

Celem szkolenia, organizowanego wspólnie z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i przygotowanego we współpracy z Aleksandrą Rowińską z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie,  jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi standardami konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do specyfiki zbiorów archeologicznych. Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi charakterystyki materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i mechanizmów ich degradacji. Zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami postępowania z zabytkami na stanowisku archeologicznym i zasadami „pierwszej pomocy” dla ruchomych zabytków archeologicznych.

Po zakończeniu szkolenia słuchacze zyskają przekonanie, że działania z zakresu konserwacji prewencyjnej nie muszą być skomplikowane czy też kosztowne, a dzięki ich podjęciu można osiągnąć wymierne korzyści zarówno w obszarze opieki nad zabytkami, jak i w funkcjonowaniu instytucji kultury czy firmy archeologicznej.

Szkolenie jest skierowane do archeologów, kuratorów archeologicznych zbiorów muzealnych, konserwatorów zbiorów archeologicznych, konserwatorów prewencyjnych, pracowników repozytoriów archeologicznych.

Szkolenie będzie składało się z 3 bloków tematycznych:

1. Problematyka konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do ruchomych zabytków archeologicznych
Wprowadzenie do problematyki konserwacji prewencyjnej. Zapoznanie z podstawowymi czynnikami degradującymi zabytki archeologiczne od momentu ich wytworzenia, aż po długoterminowe przechowywanie. Omówienie zasad przyświecających pracy konserwatora zabytków archeologicznych, norm etycznych, standardów dokumentacji prac konserwatorskich, a także znaczenia konserwacji w procesie badawczym zabytków archeologicznych.

2. Metody postępowania na stanowisku archeologicznym z ruchomymi zabytkami archeologicznymi z podziałem na materiał z którego wykonany jest zabytek
We wstępie do bloku: podkreślenie wagi współpracy archeologa z konserwatorem zabytków od początku planowania prac archeologicznych, zaprezentowanie „apteczki konserwatorskiej” niezbędnej w trakcie prac archeologicznych.

Wystąpienia w ramach poszczególnych grup materiałowych: ogólne scharakteryzowanie poszczególnych materiałów, z których wykonane są zabytki archeologiczne i przyczyn ich degradacji po wydobyciu z kontekstu archeologicznego, metody wydobywania obiektów szczególnie zdegradowanych, pakowanie na stanowisku archeologicznym, zasady dotyczące czyszczenia/mycia zabytków przez archeologów na stanowisku archeologicznym. Omówione zostaną następujące materiały:

a.       Metale

b.      Ceramika/szkło

c.       Drewno

d.      Skóra/tkanina/kość

3. Zagadnienia związane z długoterminowym magazynowaniem archiwów archeologicznych.
Temat zostanie poruszony w trakcie zaplanowanej na początek drugiego dnia wizyty studyjnej w Ośrodku Studyjno-Magazynowym Zabytków Archeologicznych, w trakcie oprowadzania po przestrzeniach magazynowych i pracowni konserwacji. Zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące właściwego pakowania zabytków archeologicznych do długotrwałego przechowywania.

Na szkoleniu jest 20 miejsc.
Nabór będzie prowadzony do 7 października 2019, do godziny 12:00.
Informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie zostanie wysłana 10 października.


Informacje dodatkowe

 czwartek, 24 październik 2019, 12:00

 piątek, 25 październik 2019, 12:30

 MAHG (ul. Brama Brzostowska 1, 67-200 Głogów tel (076) 8341081)

 20

 Odbył się / Zakończony