Opisz szkolenia

courseimage

Seminarium skierowane jest dla osób pracujących w instytucjach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych, w szczególności dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za warunki przechowywania zbiorów, kolekcji. Seminarium prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie zajęć uczestnicy w sposób przystępny otrzymają informacje dotyczące bezpieczeństwa obiektów oraz zdrowia pracowników, podstawowe dane dotyczące obowiązujących norm, rozporządzeń oraz zasady dobrej praktyki prewencyjnej. Ponadto w ramach części praktycznej będzie możliwość sprawdzenia pod kątem czystości mikrobiologicznej powierzchni obiektu przyniesionego na zajęcia przez uczestnika.

Ze względu na zajęcia, które będą odbywały się w laboratorium liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. 

Nabór trwa do dnia 7 listopada 2019 r., do godziny 12:00.
Informację o przyjęciu na szkolenie lub zapisie na listę rezerwową otrzymacie Państwo osobnym mailem po zakończeniu naboru.


PROGRAM ZAJĘĆ

WYKŁADY (Część Teoretyczna).

- Czynniki mikrobiologiczne w środowisku muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym a szkodliwe czynniki biologiczne w miejscu pracy,

- Najczęstsze schorzenia powodowane przez mikroorganizmy

- Czynniki niszczące zbiory zabytkowe: czynniki mechaniczne, czynniki fizyko-chemiczne, czynniki biologiczne (owady, bakterie i grzyby),

- Normy i rozporządzenia dotyczące parametrów mikroklimatu, czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni obowiązujące w Polsce i na świecie, podstawowe zasady przechowywania zbiorów

- Rodzaje analiz i metody wykorzystywane do badania parametrów mikroklimatu i różnorodności mikroorganizmów w kontekście ochrony zabytków

- Zasady typowania obiektów i pomieszczeń do pobierania próbek mikrobiologicznych z powierzchni i powietrza

- Dobra praktyka:

·         działania prewencyjne dla zachowania bezpieczeństwa zbiorów w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (monitoring parametrów mikroklimatu i czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni, zasady postępowania z zakażonym materiałem, dezynfekcja obiektów, udostępnianie zbiorów, katastrofy)

·         działania prewencyjne dla ochrony zdrowia pracowników w jednostkach muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych (odzież ochronna, wyposażenie pracowni konserwatorskiej, czas ekspozycji na szkodliwe czynniki fizykochemiczne i biologiczne)

LABORATORIUM (Część Praktyczna).

Każdy uczestnik może na zajęcia przynieść obiekt, który chciałby sprawdzić pod kątem czystości mikrobiologicznej.

- Zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym, podstawowe wyposażenie laboratorium

- Pobieranie próbek z powierzchni obiektów metodą wymazu i metodą odcisku oraz analizy mikrobiologiczne powierzchni w oparciu o metodę luminometrycznego pomiaru stężenia ATP.

- Pobieranie próbek powietrza:

·         analizy stężenia wybranych związków lotnych w powietrzu (formaldehyd, tlenek węgla)

·         analizy stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu

·         pobieranie próbek powietrza metodą impakcyjną i interpretacja wyników analiz mikrobiologicznych powietrza


Informacje dodatkowe

 czwartek, 21 listopad 2019, 09:30

 czwartek, 21 listopad 2019, 16:00

 Wydział Biologii UW (ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa)

 18

 Odbył się / Zakończony

Prowadzący szkolenie